Przeskocz do treści

Bezpieczeństwo – Skawina

Nasz obiekt posiada monitoring wizyjny

1. Rodzice wprowadzają i odbierają dzieci z poziomu szatni. Rodzice nie wchodzą do sal, sygnalizują swoją obecność dzwonkiem i czekają na przekazanie/odbiór dziecka opiekunom.

2. Do żłobka przyprowadzane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Dzieci z widocznymi objawami chorobowymi nie są przyjmowane do żłobka.

3. Dzieci na wejściu mają mierzoną temperaturę ciała. Jeśli temperatura przekracza 37,5C, dzieci odsyłane są do domu.

4. Jeżeli w ciągu dnia pojawią się: temperatura powyżej 37,5C (utrzymuje się, nie spada po 30 minutach), katar, kaszel, wymioty, biegunka, wysypka, ropne zapalenie spojówek, inne objawy chorobowe, rodzice informowani są o stanie zdrowia dziecka. Prosimy wtedy o w miarę możliwości najszybszy odbiór dziecka ze żłobka. W tym czasie izolujemy dziecko od pozostałych podopiecznych.

5. W sytuacji wypadku zagrażającego zdrowiu i życiu dziecka, wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. O każdej sytuacji informowani są rodzice. Sporządzana jest wtedy notatka z uwzględnieniem okoliczności i przebiegu zdarzenia, ze wskazaniem osoby  odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka

1. Dzieci do żłobka powinny być przyprowadzane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby do tego upoważnione.

2. Dzieci ze żłobka powinny być odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby do tego upoważnione.

3. Upoważnienie powinno być wystawione najpóźniej w dniu odbioru dziecka i przekazane opiekunkom w momencie przyprowadzenia dziecka do żłobka.

4. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa jeśli taki istnieje.

5. Osoba upoważniona do odbioru dziecka musi być osobą pełnoletnią, posiadającą odpowiedzialność prawną i w momencie odbioru dziecka nie może być pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

6. W przypadku podejrzeń opiekunów co do stanu trzeźwości i świadomości osoby upoważnionej do odbioru, opiekunki kontaktują się z rodzicami i powiadamiają o tym fakcie Policję. Dzieci w takiej sytuacji nie są wydawane osobom upoważnionym do odbioru.

7. Opiekunka dziecięca ma obowiązek wylegitymować osobę upoważnioną, jeśli ma wątpliwości, co do jej tożsamości.

8. Jeśli po odbiór dziecka zgłosi się rodzic w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź wskazującym na wpływ środków odurzających, opiekunka dziecięca informuje o tym fakcie drugiego rodzica, z prośbą o odebranie dziecka ze żłobka, a w przypadku braku możliwości kontaktu z drugim rodzicem, poinformowana zostaje Policja, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.

9. Dzieci należy odebrać ze żłobka najpóźniej do godziny 17.00. Jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające odbiór dziecka do godziny 17.00, należy skontaktować się ze żłobkiem i poinformować o godzinie odbioru dziecka.

10. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, opiekunka kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia godziny odbioru. Jeśli rodzice nie odbierają telefonu, opiekunka pozostaje z dzieckiem na terenie żłobka do godziny 18.00. Wówczas powiadamiamy Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie przy ul. Kopernika 13.

11. Opłata dodatkowa za odbiór dziecka ze żłobka po godzinie 17.00 wynosi 20 zł jednorazowo.